Barion Pixel

 Adatkezelési és cookie (sütik) kezelési tájékoztató

a weboldal látogatói és a szolgáltatásainkat igénybe vevő vendégeink számára

 

HATÁLYOS: 2018. 05. 21-től 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatkezelési tájékoztatónkat és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és általános szerződésnek minősül, amely nem egyedi, a későbbiekben csak ezen elérhetőségen kereshető vissza, tekinthető meg.

1. Általános rendelkezések

A weboldalon magán és céges fotózások, ehhez kapcsolódó információk, saját készítésű képanyagok érhetők el, rendelhetők meg. A képi és egyéb kiegészítő információk elérése bizonyos esetekben regisztrációhoz kötöttek.

1.1 A Photosod Art & Gallery Bt. társaság, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.photosod.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési tájékoztató feltételeket, felhasználási és adatkezelési irányelvek alapján jár el.

A weboldal használatával, az oldalon történő regisztrációval, e-mail cím megadásával, az oldalon keresztül vagy az ott feltűntetett elérhetőségeken keresztül történő megrendelések rögzítésével elfogadja a weboldal Adatkezelési tájékoztatót, felhasználási és adatkezelési irányelveket.

Adatkezelő és a weboldal üzemeltetője:

Cégnév: Photosod Art & Gallery Bt.
Adószám: 28709509-1-43
Cégjegyzékszám: 01-06-783476
Székhely: 1181. Budapest, Havanna utca 30.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-13665

Képviselő neve: Halasi Richárd
Elektronikus elérhetőség: info@photosod.hu


Tárhelyszolgáltató:

A www.photosod.hu weboldal üzemeltetésére tárhelyszolgáltató partnerünk:

Név: EZIT Kft.
Adószám: 23493474-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Székhely: 1132. Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.
Általános ügyfélszolgálat: info@ezit.hu

 

Az adatok biztonsága érdekében azokról biztonsági mentések készülnek. Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

1.2  Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

1.3 Adatkezelő az (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

2. Felhasználási feltételek

A www.photosod.hu honlapon található tartalom (ideértve minden grafikai elemek, szövegezések, egyéb írások) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt állnak és a Photosod Art & Gallery Bt. jogtulajdonát képezik, valamint az alkotásoknál külön feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalma alá esnek. Ezen szerzői jogokkal kapcsolatos mindennemű, a Photosod Art & Gallery Bt. írásos engedélye nélküli felhasználása, ideértve kifejezetten, de nem kizárólag az egészben vagy részletekben történő többszörösítése, másolása, átdolgozása, terjesztése és hasznosítása tilos. Írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli közzététel vagy felhasználás anyagi kártérítést von maga utána.

A díjfizetés mértéke: 25 000 Ft/nap+Áfa

Ezen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén Photosod Art & Gallery Bt. az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

A Photosod Art & Gallery Bt. nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. Felhasználónak minden esetben ismernie kell a rá vonatkozó  jogi előírásokat – ez nem Photosod Art & Gallery Bt. jogkörébe tartozik – így a honlapon található mindennemű információt, tippet csak a saját felelősségére használhatja.

Fotózással kapcsolatos feltételek:

A Photosod Art & Gallery Bt. vállalja és kijelenti, hogy a honlapon közzétett szolgáltatások elvégzéshez szükséges megfelelő szakértelemmel, eszközzel és jogosultsággal rendelkezik. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a honlapon feltüntetett szolgáltatások megrendelése esetén, az ahhoz szükséges emberi és/vagy tárgyi feltételeket biztosítja. 

Fotók felhasználása:

Felek az elkészült és átadott fotók felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint állapodnak meg.

 1. Megrendelő a fotókat teljes körűen – így különösen területi, alkalom, vagy példányszámbeli, illetve felhasználási módbeli korlátozás nélkül – felhasználhatja változtatás nélkül, digitális, online vagy nyomtatott sajtófelületein egyaránt. Megrendelő köteles a felhasználás jellegéhez igazodó módon feltüntetni a Szolgáltató nevét.
 2. Photosod Art & Gallery Bt. az elkészült képeket referenciaként (ideértve különösen saját honlapját, szórólapot, internetes, vagy nyomtatott hirdetést, közösségi oldalt, albumot) Megrendelő külön engedélyével felhasználhatja, úgy, hogy az így publikált képek nem sértik Megrendelő üzleti érdekeit, személyes megítélését, ill. azokból üzleti, pénzügyi, kereskedelmi és magánéletét befolyásoló üzleti titok, tények nem derül ki.

A Photosod Art & Gallery Bt. fenntartja a jogot a beérkezett megrendelések visszautasítására, ideértve kifejezetten, de nem kizárólag a versenytársak megrendeléseit.

  Garancia:

A Photosod Art & Gallery Bt. minden általa végzett szolgáltatásért elégedettségi garanciát vállal. Ha a kapott szolgáltatás nem megfelelő, úgy Önnek nem kell semmit fizetnie. Az egyéb szolgáltatások garanciájáról a felek külön szerződésben állapodnak meg.

A garanciális visszatérítés NEM tartalmazza a megrendeléskor kifizetett foglaló, előleg visszatérítését.

A megrendelő a garanciális igényét az info@photosod.hu e-mail címen jelezheti a végleges képanyag átvétele előtt.

3. Jogszabályi háttér

Az oldal használata során a Photosod Art & Gallery Bt. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvények rendelkezései szerint kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja át.

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

 

4. Fogalmak

(1) érintett:  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

(2) személyes adat:    az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

(3) hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

(4) tiltakozás:    az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

(5) adatkezelés:    az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

(6) adatfeldolgozás:     az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

(7) adattovábbítás:     az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

(8) nyilvánosságra hozatal:    az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

(9) adatkezelő:     az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

(10) adatfeldolgozó:    az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

(11) adattörlés:     az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

(12) adatállomány:   az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

(13) harmadik személy:     olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

 

5. Az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

 A Szolgáltató, mint Adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevő, valamint a hírlevelekre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

A Photosod Art & Gallery Bt., a www.photosod.hu weboldalról más webes felületre mutató vagy átnavigáló hivatkozásokat nem ellenőrzi, és nem vállal felelősséget az így elért weboldal tartalmáért vagy hivatkozásokért. Ez minden esetben az adott oldalt üzemeltető felelőssége. A Photosod Art & Gallery Bt. fenntartja a jogot, hogy bármely hivatkozást előzetes értesítés nélkül megszüntesse. Ezen hivatkozások használata, követése minden esetben a látogató saját felelőssége.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

6. Időpont foglalás, online üzenet küldése, online fizetés

A weboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
– e-mail cím
– név
– telefonszám
Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.

 

Online fizetési lehetőség

Korlátozott elérhetőséggel, lehetőséget biztosítunk megrendelőinknek, hogy az általuk választott fotókat online megrendeljék és kifizessék. A kifizetés történhet banki átutalással, Paylike bankkártya szolgáltató és a BARION rendszerén keresztül, saját regisztrált fiókkal, vagy bankkártyával.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7. Anonim igénybe vevő azonosító (sütik; cookie-k)

A „cookie”, vagy magyarul „süti” egy a számítógépedre mentett kis fájl, amely megkönnyíti a meglátogatott oldalakon lévő beállítások és egyéb információk tárolását, az általad használt eszköz azonosítását.

Egyes szolgáltatások igénybevételéhez cookie-k (sütik) engedélyezése is szükségessé válhat.

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmasak. Az alkalmazott cookiek egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlok. Személyes adat, vagy információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

A honlap regisztráció nélküli és regisztrált tagként való használata során az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai célokból:

 • látogatás kezdete (megtekintett oldalanként)
 • látogatás vége (megtekintett oldalanként)
 • böngésző típusa
 • érkezés indulási pontja (hivatkozás, kereső rendszer, másik honlap, hirdetés stb)
 • blog hozzászólás esetén: felhasználó név, e-mail cím, hozzászólás ideje

7.1 A honlap működéséhez szükséges cookiek
A honlap működéséhez elengedhetetlen néhány cookie elhelyezése az érintett számítógépére, ezáltal válik a honlap betöltése gyorsabbá, ezáltal tudja a saját böngészője letárolni a honlap bizonyos információit, és ez segíti az Érintettet abban, hogy a honlap moduljai rendeltetésszerűen működjenek.

A Barion rendszer kétféle cookie-t helyezett el a kifejezett hozzájárulásod nélkül a jogszabály alapján:

 • az egyik, aminek a célja csak a közléstovábbítás vagy annak megkönnyítése (pl. load balancing session cookie: terheléskiegyenlítő munkamenet-cookie)
 • a másik, aminek a célja az általad kért szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges (pl. ha beírod az adataidat a regisztráció során akkor ezt rögzíteni tudjuk). Ugyanígy szükséges cookie-nak minősülnek a szerződés nyújtásához a csalások megelőzésére használt cookie-k.

Ezeket együttesen a működéshez szükséges cookie-nak nevezzük.

Az egyéb cookie-kat, így például a statisztikai célú vagy marketing célú, a böngészési szokásaidat továbbító cookie-kat, csak a te hozzájárulásod esetén használjuk.

7.2 Analitikai cookiek
A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://policies.google.com/privacy oldalon érhető el.
A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta

 • A cél a fenti szoftver által biztosított anonimizált információkkal a honlapunk látogatottságának, funkcionális használatának elemzése a felhasználói élmény javítása érdekében (pl: optimalizált navigáció nyújtása, egy-egy aloldalon az információk elhelyezésének sorrendje). Ezen mérések nem tárolnak a felhasználókról olyan adatokat, amivel a felhasználó beazonosítható lenne, se IP címet, se személyes adatokat.

7.3 Hirdetésekhez használt cookiek (remarketing kódok)
A Szolgáltató online marketing megoldásokat vesz igénybe, melyek  Google Adwords, valamint Facebook remarketing kódokat használnak. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez. Ezek a cookiek segítik a rendszer működését abban, hogy az Érintettek számára ne irreleváns hirdetések jelenjenek meg, hanem olyanok, amik beletartoznak az aktuális érdeklődési körükbe. A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint Facebook által biztosított remarketing kódokat használja. A remarketing kód is cookie-kat használ. A települt cookie személyes adatokat nem továbbít a Szolgáltató számára, csupán segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebook-on.

Hirdetésekkel kapcsolatos automata preferenciák kézi felülbírálása, beavatkozási és beállítási lehetőség

Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google illetve a Facebook hirdetési beállítások felületén. Google felhasználói fiók adatvédelmi beállításait a linkre kattintva végezheti el az Érintett.

7.4 A Cookie használat leállítása, tiltása

A böngésző beállításainak módosítása:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k (sütik) használatát, úgy azt kérjük tiltsa le a böngészője beállításaiban. Előfordulhat azonban, hogy a cookie-k (sütik) tiltása esetén a weboldal bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

 

8. Közösségi média bővítmények (pl. Facebook, Instagram, YouTube)

A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a továbbításához. Amennyiben az Érintett be van jelentkezve adott közösségi portálra, abban az esetben előfordulhat, hogy az adott közösségi portál a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a közösségi portál általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi portál adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

9. Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

 • a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
 • a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
 • a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

 

10. Az Érintettek jogai

10.1.  Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

10.2.  Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 10.3.  Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 10.4.  Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

10.5. A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes
 • az Érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével)
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

10.6.  Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10.7.  Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.8.  A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

10.9. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

10.10. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja az Érintett a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.11. Az Érintettnek jelen 5. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A FELHASZNÁLÓ BÁRMIKOR JOGOSULT AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁST VISSZAVONNI, ILYEN ESETBEN A MEGADOTT ADATOKAT RENDSZEREINKBŐL TÖRÖLJÜK.

Adatigénylés | Adattörlés | Adatfeldolgozás korlátozásának igénylése
11. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében az Érintett a GDPR, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján jogorvoslatért fordulhat:

 1. az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
  Telefon: 06 -1- 391-1400
  Telefax: 06-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 3. az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

 

12. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az érintettektől gyűjtött személyes adatokat a Szolgáltató nem továbbítja más személy részére. Harmadik fél számára adatkezelés céljából kizárólag az érintettek kérésére továbbítja az érintett által megadott címzett részére Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

További kivételt képez:

Hírlevél és e-mail küldő szoftver

A Szolgáltató hírlevél küldő rendszere harmadik országban tárolja az adatokat, azonban az adatfeldolgozó mindenben megfelel az európai adatvédelmi irányelveknek, illetve az abban előírt garanciának

Cégnév: ActiveCampaign, Inc.
Székhely 150 North Michigan Avenue, Suite 1230,
Chicago, IL 60601, Amerikai Egyesült Államok

A hírlevélre történő feliratkozásnál a weboldalon a Felhasználó hozzájárulását adja a marketing célú megkeresésekhez.

Ön bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel.

A hírlevélről történő leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön nem kap többé tőlünk hírlevelet és értesítést.

Online számlázó szoftver

Cégnév: KBOSS.hu Kft
Adószám: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Az adatfeldolgozási technológia, cél: információs rendszerrel; számlázó rendszer

Könyvelés

Cégnév: HA-TAX Bt.
Adószám: 21944912-2-43
Cégjegyzékszám: 01-06-764423
Székhely: 1181 Budapest, Csontváry u. 53.
Az adatfeldolgozási technológia, cél: információs rendszerrel; könyvelés

 

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások teljes körű megvalósításához az Érintett bizonyos személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából –  szükséges átadni, így különösen:

 • amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, az Adatkezelő a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítja a pénzintézeti szolgáltató felé, anélkül, hogy azt megőrizné.
 • amennyiben a weboldalon megrendelt termékek esetén a kiszállításra szerződött partnervállalat számára az Adatkezelő átadja a szállítandó terméket és a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (a szállítási nevet és címet). A kiszállítást végző partner az átadott szállítási adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, aki ezeket az adatokat a szállítás teljesítésén kívül más célokra nem használhatja fel.

Amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során, személyes adatokat – így például online fizetés esetén bankkártya számot– kell a Felhasználónak online módon elküldenie a szolgáltatás igénybevételéhez, az Adatkezelő az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát – SSL-alapú csatlakozást – biztosít.

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyen igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a Szolgáltató legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor az Érintettek számára hozzáférhető módon közzéteszi.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak a www.photosod.hu weboldalon való közzétételének napján lép hatályba.